1. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Maj 2019

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) gælder for alle leverancer af serviceydelser og produkter (”Serviceydelser”) leveret af Landskabsrådgiver (”LSR ”) til enhver kunde (”Køber”).

Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende i forholdet mellem LSR samt Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Det er Køber, som skal bevise, at andet end disse Leveringsbetingelser er aftalt. LSR er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem parterne. Dette gælder uanset om LSR gør indsigelse overfor sådanne vilkår fra Købers side.

1. Ordrebekræftelse

Tilbud fra LSR er først accepteret, når Køber skriftligt herunder elektronisk har accepteret tilbuddet fra LSR. I mangel af en skriftlig accept af et tilbud vil ethvert arbejde være at anse som udført i regning på baggrund af nærværende Leveringsbetingelser. Udførelse af arbejde på tilkald og uden forudgående korrespondance vil være reguleret af disse Leveringsbetingelser. LSRs tilbud er bindende indtil 20 arbejdsdage fra afgivelse, hvorefter tilbuddet bortfalder.

Det forudsættes ved alle prisangivelser, at installationer og andet LSR skal tilgå for at levere sine ydelser er frit tilgængelige.

2. Levering og risikoens overgang

Serviceydelserne overdrages til Køber i takt med at de leveres, og Køber overtager risikoen herfor, når de er tilført Køber. Ved produktleverancer sker levering i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

3. Leveringstider og forsinkelse

Leveringstiden er fastsat af LSR efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved aftalens indgåelse.

Ved overskridelse af aftalte tidsfrister vil LSR aldrig kunne sanktioneres med erstatningskrav efter dansk ret. Der kan alene ske sanktionering ved forsinkelse, hvis konkrete afleveringsfrister skriftligt er aftalt og eneste sanktionsmulighed vil være en dagbod, som ligeledes skriftligt skal være aftalt. Køber kan således ikke gøre andre forsinkelsessanktioneringer end nævnte dagbod gældende overfor LSR.

Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at LSR er i en situation som angivet i pkt. 15 ud- skydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet såvel LSR som Køber dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen for leverancen har varet i mere end 3 måneder, uanset om forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. LSR skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i le- veringstiden.

4. Priser

Priser for Serviceydelser er angivet eksklusive moms og andre afgifter. Prisen gælder fastland og brofaste øer. LSR forbeholder sig ret til uden varsel at regulere de aftalte priser for ikke leverede Serviceydelser i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialepris- stigninger , ændringer i arbejdslønninger , statsindgreb eller lignende forhold.

5. Betalingsvilkår

Betaling for Serviceydelser er 10 dage netto. Betaling skal altid ske senest ved angivet forfaldsdato på faktura. Fra forfaldstid beregnes rente med 2 % pr. måned. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav overfor LSR, som ikke er skriftligt anerkendt af LSR.

6. Produktinformation

Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra LSR eller en af LSRs leverandører eller underentreprenører – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce mv., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, LSR udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af LSR.

Der leveres kun kvalitetssikringsmateriale, datablade og anden dokumentation for Serviceydelsen, hvis det skriftligt er aftalt eller følger af ufravigelige lovkrav.

7. Beskyttet og fortrolig information

Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af LSR til Køber skal forblive LSR ejendom og skal behandles fortroligt af Køber. Den overdragne information skal tilbageleveres til LSR ved påkrav.

8. Ændringer

LSR forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Serviceydelser, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer.

9. Mangler og reparation

Ved modtagelsen af en Serviceydelse har Køber en forpligtelse til at foretage en grundig undersøgelse af det leverede, og såfremt der konstateres eller burde være konstateret fejl eller mangler ved ydelsen, skal Køber omgående og senest inden 7 dage fra levering foretage reklamation for at denne er rettidig.

Ved rettidig reklamation forpligter LSR sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Serviceydelser, som viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl.

Har Køber ikke inden maksimalt 2 måneder efter levering påberåbt sig en mangel ved Serviceydelsen over for LSR, kan Køber ikke senere gøre den gældende, uanset hvornår den måtte være konstateret.

Indgreb i Serviceydelser leveret af LSR uden LSRs skriftlige samtykke medfører bortfald af LSR hæftelse for

samme ydelse medmindre Køber kan bevise, at ind- grebet intet har at gøre med det givne forhold, som der reklameres over.

For opretholdelse af LSR ansvar skal selskabet forestå servicering af leverede anlæg.

10. Ejendomsforbehold

LSR forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til produkter leveret i forbindelse med Serviceydelsen indtil disse af Køber er fuldt betalt. Såfremt Produktet er solgt med henblik på senere at blive indbygget i/eller sammenføres med andre genstande, omfattes leverede produkter ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

Ved omdannelse eller bearbejdning af produkter opretholdes ejendomsforbeholdet således, at produkterne omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, produkterne repræsenterede ved salget.

11. Transport af rettigheder og pligter

LSR er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. Køber er ikke berettiget hertil, medmindre der foreligger accept heraf fra LSR.

12. Produktansvar

LSR er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i Købers besiddelse. LSR er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår. I den udstrækning LSR måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde LSR skadesløs.

Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medinddrage ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod LSR på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.

13. Indirekte tab

LSR er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for indirekte tab, som måtte udspringe af eller være koblet til en Serviceydelse herunder produkter leveret i forbindelse med Serviceydelsen.

Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af goodwill, tab af data mv.

14. Reklamationer

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til LSR uden ugrundet ophold. Reklamationer fremsat mere end 8 dage efter de er eller burde være konstateret anses som for sent fremførte.

15. Force majeure

LSR er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Serviceydelser, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangel- fuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for LSR rimelige kontrolmuligheder, såsom op- rør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmid- ler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod LSR.

16. Persondata

I forbindelse med køb af Serviceydelser, vil LSR behandle dine persondata. Du kan læse mere om LSR behandling af persondata på vores hjemmeside (www.landskabsraadgiver.dk). Er der behov for en databehandleraftale i forbindelse med vores Serviceydelse, vil du modtage en separat databehandleraftale til underskrivelse.

17. Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af internationale lovvalgs- og værnetings- bestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved LSRs hjemting.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser måtte blive tilsidesat, vil de øvrige forblive opretholdt som grundlag for Parternes aftale.

18. Normer og Regler

Alle ydelser er i henhold til

AB18

NOVA 15

DS 1136

Nye vejregel eller MMOPP programmet